Algemene voorwaarden

BeleggersPlaats is een uitgeverij van financiele informatie en is gevestigd aan de Moerschansstraat 14, 4561 ZA te HULST, Nederland. Tel: + 31 (0) 114 – 315 345. De adviezen op de website zijn zowel geschreven door medewerkers van BeleggersPlaats als free lance auteurs.

BeleggersPlaats publicaties zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. Hoewel de in deze documenten gestelde feiten en verstrekte opinies als juist worden verondersteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke mate dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze publicatie of de inhoud daarvan. De informatie in onze publicaties en adviezen m.b.t. beleggingsposities, worden verstrekt o.b.v. betrouwbaar geachte bronnen en gegevens, maar zijn niet vrij van risico. Opvolging van deze adviezen geschiedt op initiatief van de abonnee en is daarom volledig voor eigen rekening en verantwoording. Bij de samenstelling van de inhoud is voor een aantal ondernemingen de opinie en taxatie ontleend aan diverse gerenommeerde effectenhuizen. Ontwikkelingen na sluitingsdatum zijn van invloed op de juistheid van de in deze publicaties gestelde feiten en verstrekte opinies. De waarde van beleggingen kunnen fluctueren. Voor de juistheid en volledigheid van meningen en verwachtingen kunnen wij niet instaan. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële beleggers dienen zich bewust te zijn van de risico’s die aan beleggen zijn verbonden. Lezers van BeleggersPlaats, kunnen haar redacteuren en medewerkers nooit aansprakelijk stellen voor de risico’s, van welke aard ook, die met beleggen in aandelen worden gelopen en verklaren hiermee akkoord te gaan. Beleggers moeten alleen overgaan tot een beleggingsbeslissing met betrekking tot de producten die wij adviseren na voldoende overdenking en eventueel in overleg met hun eigen adviseur(s), waarbij ze moeten overwegen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.

Medewerkers van BeleggersPlaats zijn niet bevoegd om lezers van persoonlijke adviezen te voorzien. Persoonlijke adviezen zullen daarom nooit worden gegeven. Wel kunnen vragen over de inhoud in de publicaties worden behandeld, zulks ter beoordeling van de redactie. Vragen over de inhoud van de nieuwsbrieven zullen nooit direct worden beantwoord, ook niet als die via email of brieven worden gesteld.
BeleggersPlaats en/of haar medewerkers behouden zich het recht voor om voor eigen risico en rekening haar eigen adviezen op te volgen. Het innemen van beleggingsposities door BeleggersPlaats en/of haar medewerkers kan zowel voor, als na publicatie van een advies plaatsvinden. T.a.v. het tijdstip van het innemen, verkopen, vergroten of verkleinen van beleggingsposities door BeleggersPlaats, bestaat geen bepaling, noch beleid. Het zijn vooral de hoogte van het risico en de liquiditeitspositie die het innemen van een beleggingspositie bepalen en niet het tijdstip van de publicatie van een advies.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, reproductie, distributie, transmissie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever op sanctie van copyright- en schadevergoeding

BeleggersPlaats, een publicatie van BeleggersPlaats BV. All rights reserved, world wide.